جستجوی ساده دامنه | جستجوی چند دامنه

برای انتقال دامنه خود به ما می توانید در قسمت زیر به ازای هر خط یک دامنه را وارد کنید - دامنه شما نباید شامل www. یا http:// باشد.پسوند تعداد سال ثبت نام انتقال تمدید
com 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
net 1 500,000ریال 500,000ریال 500,000ریال
org 1 500,000ریال 500,000ریال 500,000ریال
info 1 500,000ریال 500,000ریال 500,000ریال
biz 1 550,000ریال 550,000ریال 550,000ریال
io 1 3,000,000ریال 3,000,000ریال 3,000,000ریال
ir 1 70,000ریال 70,000ریال 70,000ریال
ac.ir 1 70,000ریال 70,000ریال 70,000ریال
co.ir 1 70,000ریال 70,000ریال 70,000ریال
net.ir 1 70,000ریال 70,000ریال 70,000ریال
org.ir 1 70,000ریال 70,000ریال 70,000ریال
sch.ir 1 70,000ریال 70,000ریال 70,000ریال
name 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
asia 1 700,000ریال 700,000ریال 700,000ریال
in 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
ws هیچکدام هیچکدام هیچکدام
mobi 1 800,000ریال 800,000ریال 800,000ریال
us 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
uk هیچکدام هیچکدام هیچکدام
me 1 1,150,000ریال 1,150,000ریال 1,150,000ریال
tel 1 650,000ریال 650,000ریال 650,000ریال
tv 1 2,000,000ریال 2,000,000ریال 2,000,000ریال
bz هیچکدام هیچکدام هیچکدام
cc هیچکدام هیچکدام هیچکدام
eu 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
mn هیچکدام هیچکدام هیچکدام
nz هیچکدام هیچکدام هیچکدام
co 1 1,350,000ریال 1,350,000ریال 1,350,000ریال
ca 1 1,500,000ریال 1,500,000ریال 1,500,000ریال
de هیچکدام هیچکدام هیچکدام
es 1 500,000ریال 500,000ریال 500,000ریال
co.uk 1 450,000ریال 450,000ریال 450,000ریال
sale 1 1,250,000ریال 1,250,000ریال 1,250,000ریال
com.tw 1 1,750,000ریال 1,750,000ریال 1,750,000ریال
cloud 1 600,000ریال 600,000ریال 600,000ریال

واحد پول:

Powered by WHMCompleteSolution